All blog

Latest Update 30/05/2022
Mr.Panurat Saengthean / Designer

Mr.Panurat Saengthean / Designer

 นายภาณุรัฐ แสงเทียน / Mr.Panurat Saengthean

-------------- Company -------------

บริษัท  กู๊ดยูส  จำกัด  / Gooduse Co.,Ltd.

และ บริษัท กู๊ดยูส เอ็กซ์ปอร์ต  จำกัด / Gooduse Export Co., Ltd.

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ นักออกแบบ / Position CEO & Designer

----------------- Web-site ----------------

www.panurat.com , www.facebook.com/panuratdesign

-------------------- Age ------------------

อายุ 35 ปี  (ปี 2560) / 35 Year in 2017

---------------- Education ---------------

2547 จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรมแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม­ (Industrial Product Design)

2553 อบรมโครงการ The program Design management for Thailand (THDM)ณ. ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย The association for overseas technical scholarship ( AOTS)

2556 ประกาศณียบัตร Mini MBA รุ่น 77 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Year 2004 Bachelor Degree / Suan Dusit Rajabhat University / Industrial Product Design 

Year 2010 The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) / The Program on Design Management for Thailand (THDM) / Japan

December 8-17,2010

Year 2013 Program Mini MBA 77 / Thummasat University

------------- Career History -------------

2545 ฝึกงานบริษัท FIF Design จำกัด / บริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์

2547-2549 ทำงานบริษัท Cerebrum Design จำกัด / บริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์ / ตำแหน่งนักออกแบบผลิตภัณฑ์

2549-2552 ทำงานบริษัท Thai United Plastic Industry จำกัด / บริษัทผลิตฉีดพลาสติกขึ้นรูป / ตำแหน่งนักออกแบบผลิตภัณฑ์

2552 เข้าร่วมโครงการเครือข่ายผู้ให้บริการออกแบบสู่อุตสาหกรรม “DESIGN CIRCLE” ในนามของทีมออกแบบ Zixm Design ณ. งาน BIG&BIH April 2009 จัดโดยสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์

และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก

2552 เข้าร่วม Workshop “Cross Breeding for Innovation” 

"วัฒนธรรมการออกแบบเพื่อการสร้างนวัตกรรม" จัดโดย Thailand Creative Design Center (TCDC)

2552 เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน PLOY-SEANG 4 “On-Time นาฬิกาไม่เจาะผนัง” ตอน Supermarket of Idea ณ. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC / สินค้า“On-Time นาฬิกาไม่เจาะผนัง”  

2553 เข้าร่วมโครงการนักออกแบบ “Talent Thai” ณ. งาน BIG&BIH October 2010 จัดโดยสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก

2553 และ 2554 เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมสินค้าตกแต่งบ้าน และจัดแสดงสินค้า ณ. งาน BIG&BIH April 2010 และ BIG&BIH April 2011จัดโดย i-design ร่วมกับ สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

2553-ปัจจุบัน ก่อตั้งแบรนด์สินค้า On-Time wall clock โดยออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่าย และออกงานแสดงสินค้า BIG&BIH ทุกครั้งตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา และเข้าร่วมหน่วยงานรัฐ เพื่อออกงานแสดงสินค้ายังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ดูไบ บรูไน

2556 ก่อตั้ง บริษัท กู๊ดยูส จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ สินค้าของบริษัท

2558 ก่อตั้ง บริษัท กุ๊ดยูส เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เพื่อรองรับการขยาย ในการส่งออกต่างประเทศ (หุ้นส่วนชาวต่างชาติ) สินค้าของบริษัท และ สินค้าไทยอื่นๆ

 

---------------- Design Portfolio -------------

สินค้า  On-Time wall clock “นาฬิกาติดผนังที่ติดตั้งโดยไม่ต้องเจาะผนัง”

รางวัล Design Excellence Award (Demark 2010), Good Design Award (G-Mark 2010)

รางวัล SME Thailand Inno Awards 2013 สาขา สินค้าที่มีดีไซด์โดดเด่น

สิทธิบัตรการประดิษฐ์  เลขที่ 5437 “นาฬิกาติดผนัง ที่ติดตั้งโดยไม่ต้องเจาะผนัง”

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  เลขที่ 36828 “นาฬิกาติดผนัง”

On-Time wall clock : no drilling into the wall / www.ontimewallclock.com

Award : Design Excellence Award (Demark 2010), Good Design Award (G-Mark 2010), SME Thailand Inno Awards 2013

Patent : 5437 Wall clock : no drilling into the wall

---------------- Design Portfolio -------------

สินค้า Villapot “กระถางต้นไม้สวนแนวตั้ง”

รางวัล Design Excellence Award (Demark 2011), Good Design Award (G-Mark 2011)

Villapot : flower pot for vertical garden / www.villapot.com

Award : Design Excellence Award (Demark 2011), Good Design Award (G-Mark 2011)